سیستم ترکیبی کلکتور خورشیدی و آب شیرین کن MED​

سیستم ترکیبی کلکتور خورشیدی و آب شیرین کن MED

استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان منبع تامین منبع انرژی ، جهت تولید آب شیرین یک طرح اقتصادی و به صرفه است .سیستم ترکیبی کلکتور خورشیدی و مجموعه نمکزدایی چند اثرهMED بخار گرم لازم با استفاده از سیستم خورشیدی تامین میگردد .​

m
mre
در تاریخ 10 اکتبر 2019