سیستم تولید آب شیرینmvc

سیستم تولبد آب شیرین MVC

درسیستم تراکم بار مکانیکی ، بخار ایجاد شده وارد کمپرسور شده، دما و فشار آن افزایش می یابد.بخار پرفشار با آب شور ورودی انتقال حرارت انجام داده و مقداری ازتبخیر میشود. در این حالت،بخار اولیه میعان شده و تبدیل به مایع خواهد شد

حرارتی

سیستم آب شیررینن کن می تواند از هرگونه انرژی حرارتی تلف شده جهت راه انداری استفاده نماید

در طراحی ویژه شرکت، امکان استفاده از آب داغ توسط یک پکیج حرارتی با کارائی بالا وبا مصرف انرژی بهینه شده فراهم شده است

امکان استفاده از انرژی خورشیدی به صورت ترکیبی با آب شیرین کن فراهم است

انرزی خرشیدی
mre
در تاریخ 2 دسامبر 2019